Bro

Faktablad

 

Definition: Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

20Bro  image002
 Vänster: Överkragad bro, Furuby socken                     Höger: Stenvalvsbro; Mistelås socken
 Foto 2005 © Björn Möller.                                          Foto 2005 © Mats Wiberg.

Bjurkärr-Bro-PICT1037

Stenvalvsbro vid Bjurkärr, Alvesta kommun                    
Foto 2014 © Björn Möller.                                          

Hinkaryd-ÖverkragadBro-PICT0737

Överkragad bro i Hinkaryd    Naturreservat,  Uppvidinge kommun
Foto 2014 © Björn Möller

Vid Toftaholm-Brofäste för R1-PICT0811

Brofästet på södra sidan av Laganån, själva brodelen är riven.
Förmodligen finns den norra delen kvar, men den ligger inte
i Toftåsa naturreservat vilket bildens brodel gör.
Det är den gamla Riksväg 1 (R-ettan/R1) som går genom området.
Foto 2013 © Björn Möller
Stenbro 2

Stenbro 2

Visjöns naturreservat vid Visjöns södra ände.
Foto 2014 © Björn Möller

 

PICT2155

Bro som finns i en gammal park i Älghult, den går ut på en liten stensatt ö där vi antar att en byggnad till kvarnen har funnits. (Se även Kanal.)
Foto 2014 © Björn Möller

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Överkragad bro i Furuby socken
Foto maj 2005 © Björn Möller

bro PICT0562 bro bro PICT0558 bro

Samma valvbro ur två vinklar
Foto 2013-2014 © Björn Möller

 

Kommentar: Avser äldre stenvalvbroar, men även större och äldre träbroar. Avser inte kavelbroar, dessa återfinns under Färdväg. Avser även viadukt och akvedukt. Broar som utgör byggnadsminnen nyregistreras inte.

 

Anmärkning: Broarna kan vara i olika skick, några är förstörda av tunga fordon eller bara av ålder. Andra är så vackert belägna att ortsbefolkningen har lyckats få den till kulturminnen, i synnhet stenvalvsbroarna. Järnvägsbroar kan vara av trä, sten eller järn, men ibland blir bara fundamenten av sten kvar.
De s k överkragade broarna finns oftast ute i markerna och förbinder t ex två åkrar med varandra över ett mindre dike. Ibland ser man att de breddatas för att ge lats åt moderna skogsmaskiner som då givetvis förstör bron i långa loppet.
De överkragade broarna är sällan övergivna men till och med i övergivet tillstånd blir de inte alltid godkända av arkeologerna, det heter att ”det som skall godkännas skall vara varaktigt övergiven”. Orsaken till att bron ändå inte godkänns som kulturminne har jag aldrig fått? /B Möller

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Bro

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.