Gravröse

Faktablad

 

Definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil av sten eller övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av sand eller jord.

jarnrose_Hkull_48 image001
Vänster bild: Gravröse vid Humlekull, söder om Osaby, Tävelsås socken, ca 2 mil söder om Växjö. Höger bild: Gravröse vid Gunnarsryd, väster om Tävelsås.
Foto 2005 © Björn Möller

 

Kompletterande bilder:

02gravrose

Gravröse, Dädesjö socken. Foto 2006 © Björn Möller    

  002_P4270076Grav_Furuby
Gravröse, Furuby socken. Foto 2006 © Björn Möller

002_P5150251GravFuruby
Gravröse, Furuby socken. Foto 2006 © Björn Möller

Vid Toftaholm-Älgarör-text-PICT0804 Vid Toftaholm-Älgarör-PICT0802

Text och foto på Älgarör som ligger inom Toftåsa naturreservats sydöstradel
Foto 2014 © Björn Möller
 

Kommentar: Enstaka till talrika stenar kan synas i ytan. Formen är oftast rund. När anläggningesns längd utgör minst dubbla bredden och dess långsidor är paralella, eller närmast paralella, används egenskaptsvärdet långhög. Andra sakord: Hög, Långhög.

 

Grav övrig

Definition: Gravanläggning eller gravplats från förhistorisk tid eller medeltid som inte kan registreras under andra gravtyper. Kommentar: Jfr Flatmarksgrav, Grav markerad av sten/blcok, Grav – uppgift om typ saknas, Hög, Järnåldersdös, Röse, Stenkammargrav, Stenkistgrav, Stenkrets, Stensättning. Jfr även Begravningsplats, Begravningsplats enstaka.

Andra sakord: Grav och gravplats, Grav.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Gravröse / Fasta fornlämningar

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.