Hägnad, Stensträng och Stenmur

Faktablad

 

Definition: Äldre anordning för att hägna in och avskilja ett område från omgivningen eller för att binda samman det med andra.

stenstrang_g-ryd_47
Bilden visar stensträngen som går igenom det

nyupptäckta gravområdet i Gunnarsryd, väster
om Stenslanda, Tävelsås socken
Foto 2005 © Björn Möller.

 

Kommentar: Avser hägnader med praktisk eller symbolisk funktion såväl som en kombination av dessa. Den praktiska funktionen kan avse att stänga inne/ute djur (att hindra eller styra deras tillträde till olika marktyper) medan det symboliska syftet kan ha avsett att separera eller binda samman olika landskapsrum. Omfattar hägnader från förhistorisk tid och historisk tid.

Stensträngar är utrasade hägnadsmurar och syns som en enkel eller flerradig, ibland flerskiktad, långsmal rad av stenar på marken, mer eller mindre hög. Hägnadsvallar har större höjd och bredd och kan vara uppförda i skalmursteknik. De kan även utgöras av annat material, som timmer och jord. Stensträngar av mer symbolisk karaktär förekommer ofta i anslutning till bronsålderns gravmiljöer och i traditionella fornborgslägen. Avgränsningar i anslutning till gravar registreras under lämningstypen Gravhägnad.

Användningområde: Hägnader förekommer vid t.ex. markslagsgränser och fastighetsgränser, och kan bilda fägator. Hägnader mot skogen var för att hindra boskapen och skogens djur att komma för nära byn eller gården. Hägnader runt åkrarna var för att se till att djuren inte tog sig in på det planterade och äta upp det. Idag hägnar vi in områden där boskapen ska gå men tidigare gick boskapen i skogen så man odlade sällan någon vall utom för att kunna ta in den för vinterförvaring. Många djur slaktades på hösten därför att det var för dyrt att hålla dem med foder hela långa vintern. Detta lever kvar i dag när man ser hur fårskötseln går till.

Andra sakord: Hägnadsvall av jord och sten, Stensträng, Fägata, Stenmur.

Anmärkning: I området mellan Gunnarsryd, invid den gamla vägen mot Stenslanda, finns en stig in mot norr. Denna yta täcker ett större område som har många sådana stensträngar. Annars finns stensträngen som löper genom Gunnarsryds gravområde väl att beskåda. Däremot är det inte lämpligt att köra över den som man gjort där inne. En hägnad kan vara en av tiden nerrasad stenmur eller dylik avgränsare.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Hägnad, Stensträng

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.