Industrilämning – Stenbrott

Taxås Klint var i drift före 1912 för då arbetade där en stenhuggare som hette Johan Emil Karlsson, f 1884.

N 56°37.785’ / E 014°10.190’
N 56°37’47.1 / 014°10’11.4’’
N 56.62975° / E 014.16983°

Taxås Naturreservat består av ädellövskog och är ett gammalt odlingslandskap präglat av diabasförekomst. Strax förbi gården finns en informationsskylt. Därifrån leder två strövstigar om vardera ca 2 km längd.

Den norra stigen passerar en hällkista i närheten av ladugården och leder dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint, från vilken du har en fin utsikt över sjön Möckeln. Om klinten, som höjer sig ca 30 meter över sjön, kan gamla sägner berätta. Till höger om stupet leder trappor ner till stranden. Här finns rester av den stenbrytning som varit av relativt betydande omfattning. Det var framför allt svart granit som bröts. Strax söder om den s.k. skrotstenen går en moränrevel långt ut i sjön.

Den andra strövstigen går ner i en södra odlingsmarken har tidigare varit åker. Den gamla strukturen kan väl urskiljas. På våren lyser hagarna vita av de många stora häggarna

I skogen finns gott om gamla ihåliga lövträd, vilka rymmer bo för många hålbyggande fåglar. Här finns även många arter av sällsynta skalbaggar. En av dessa arter finns bara på ett fåtal lokaler i Sverige. I reservatet finns även sju fladdermusarter, exempelvis fransfladdermus och stor fladdermus.

Taxås är en av de förnämsta lavlokalerna i Götaland. Lunglaven som anses vara en bra indikatorart på lång skoglig kontinuitet har hittats på ett 20-tal träd i reservatet.