Terassodling

 

Faktablad

 

Definition: Odling i smala åkertegar, bandliknande, på sluttningar för att ta tillvara sluttningarna. Men även mindre ytor som ytnyttjas, även ytor som ligger dikt emot en nuvarande åker dit den moderna traktorns svängradie inte kan nå, dock oftast numera något lägre, gärna hörnor och mellan block.

 

Stora terassodlingar finns i markerna höger om den stora gården som ligger bortom den gamla kyrkan i Hemmesjö.

Höö PICT1116

Din här terassodlingen finns i markerna på övre delen av Höö.

I norra delen av Kårestad, även den vid en större gårds högra sida

I Ljungbyregionen i ett naturreservat, här betar dock en flock djur i lösdrift.

Foton kommer på alla tre.

 

Terassodling
I äldre tider har man även brukat använda sluttningarna till att odla på. Med tiden så uppstod tydliga, om än relativt smala och korta åkertegar, ibland så små att man förundras över dess litenhet, terasser. Men man ska också ha i åtanke att dragdjur var dyrt att införskaffa så mycket gjordes fortfarande för hand! Ungefär som vi numera är vana att se risfälten från bortre Asien som klättrar på sluttningarna.

I nordöstra Skåne, närmare bestämt vid Röetved, fann man 2004, då markägaren tog ner sin skog, mängder av stenmurar och stenhögar. Regionmuseets utsände arkeolog fick en känsla av vägbankar men hittade inga husgrunder trots idogt sökande. Markägaren berättade att Karsholms gods under 1800-talet givit bort marken till torpare som dock inte bodde där utan endast brukade marken. Många gånger gjorde de tillfälligt ditresta torparna stenmurar för att spara odlingsbar yta.  (Källa Kristianstadbladet, ev. från 2005)

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Terassodling

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.