Linbasta

Faktablad

 

Definition: Lämning efter anläggning för textilframställning eller -bearbetning. Sorterar egentligen in under Textilindustri.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rester efter en linbasta. Väggar och tak helt borta endast eldstaden finns kvar. Chansen att det är rester efter en kolarkoja finns men vallarna efter väggarna saknades.
Foto 2009 © Björn Möller

Linberedn-textPICT0774

Förstoring behövs och kommer senare.
Foto 2014 © Björn Möller

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här är samma linbasta, en bild tagen ovanifrån i sluttningen på ca 25 m håll
och det undre fotot nerifrån och i närbild. Furuby socken.
Foto 2005 © Björn Möller

 

Kommentar:
Avser lämning efter verksamhet av såväl större omfattning som för husbehov. Avser bl a olika husgrunder (linbastan) och gropar (lintorkningsgrop).

Anmärkning: I Kronobergs län hittades inga lintorkningsgropar efter vad jag känner till./Björn Möller

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Linbasta

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.