Älvkvarn

Faktablad

 

Definition:

Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade ellerslipade figurer eller obestämbara figurer och linjer.

Alvkvarn-humlekull53 Alvkvarn_Kubbleryd_jpg-for-web-normal
Älvkvarn, Humlekull, Tävelsås socken.                           Älvkvarn vid Spelhagen, sydost om Osaby, Växjö
Foto 2005 © Björn Möller                                             
Foto 2005 © Björn Möller

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Älvkvarn vid Statoils bensinstation, i dungen till höger om hotellfastigheten mot vägen ner mot Bergsnäs, Växjö
Foto 2009 09 11 © Björn Möller                                             

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Älvkvarn i Mohedaregionen
Foto 2009 08 24 © Björn Möller                                             

Vid Toftaholm-Älvkvarn-text-PICT0805

Foto 2014 © Björn Möller

Groparna är gjorda för helt för hand och vad de tjänade för syfte är det ingen som vet utan man spekulerar i att det ev. eldades i dem för att hedra gudarna.

 

Kommentar: Avser förhistoriska hällristningar. Jfr Bildristning, Ristning, medeltid/historisktid, Runristning. OBS! Den sammansatta lämningstypen Hällristning ska alltid användas,oavsett antal ristningar, dvs. även för FMI-enheter bestående av en enstakaskålgrop eller en cirkelfigur. Älvkvarn benäms även skålgrop

Tidigare sakord: Hällbild

Anmärkning: Älvkvarn/Skålgrop Älvkvarn/Skålgrop är en huggen grop i storlekar från 5-10 mm diameter upp till över 300 mm diameter. Djupet på groparna varierar på samma sätt mellan någon millimeter upp till över 50 mm. Formen är i regel rund liksom gropen i en äggkopp, men den kan även vara oval eller avlång. Motivets storhetsperiod är förlagd till bronsåldern och som hällristningar förekommer de antingen separat, eller ingår i mer avancerade bildobjekt. Ristningarna är utförda i toppskikten på släta rundhällar, liksom på flyttblock, stenar och block i kantkedjor på gravhögar, bildstenar och bla hällkistor. Trots att man talar om ristningar så är skålgropar, liksom andra hällristningar, för det mesta inhuggna med en knacksten. I vissa fall har motiven även blivit skapade med mejsel.

Den vanligaste tolkningen av groparnas funktion är att de spelat en viktig roll inom fruktbarhetskultens olika yttringar för god äring. En hypotes är att man rituellt malde sädeskorn i dem, eftersom de flesta ligger i anslutning till forntida åkrar. Odlingsbygdens gropar är mest förlagda på små, släta hällar på dåtidens strandängar nära boplatserna, med jordbrukets odlig och boskapsskötsel i fokus anses därför det öppna läget ha varit avgörande i dessa trakter. Den tolkningen förklarar dock inte varför många av groparna är mycket grunt huggna, samt att det förekommer lokaler med stora mängder gropar förlagda på bergsknallar långt bortom odlad mark och då ofta i, eller i anslutning till fornborgar. Andra användningsområden har därför också föreslagits.

Ordet älvkvarn tillhör vårt äldre språkbruk, medan skålgrop är en vetenskaplig, arkeologisk term som tillkom först under 1900-talet. Skålgropsstenar kan därför även kallas offerstenar eller blotstenar. Från mälarlandskapen är det känt att man förr offrade i älvkvarnar för att bota de sjukdomar som man trodde orsakades av älvor och då främst ”älvblåst” eller ”älvabläst”, det vill säga nässelutslag.
Källa Wikipedia.se, delvis omarbetad 2011 av Björn Möller

 

Läge: Humlekuls älvkvarn x/y = 6291923 / 1437246    Spelhagens älvkvarn x/y = 6293460 / 1437979

 

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Älvkvarn

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.