Minnessten, Runsten

 

Faktablad


Definition: Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse. Har tillkommit efter 1850.
Även Runsten. Runristning i sten eller annat material. Ristade, huggna, knackade eller slipade bilder av järnålderskaraktär eller medeltida karaktär. Har tillkommit före 1850.

Smedja_sten SVO_Minnessten_Formarp_ny
Minnesten, uppsatt av lokalbefolkningen för att hedra minnet efter en smedja, väster om Vislanda. Minnessten, Formarp. Foto 2005 © Björn Möller
Kompletterande bilder:
Minnessten_PB170159torpare  015_P4260063MinnesstenFuruby
Minnesten                                             Minnesten uppsatt av byborna till minne av en pojke
Foto 2005© M…. A…..                           som frös ihjäl juldagens morgon ca 1900.
                                                           Utanför Kårestad Furuby socken
                                              Foto 2005 © Björn Möller
– – – – – –

En äldre form av Minnessten är en Runsten.
Men runsten klassas som fornminne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Runsten, Vislanda.
Foto 2005-04-15 © Björn Möller.

Kommentar: Avser minnesstenar, träkors, stenkors eller ringkors, med minnesinskrift. Avser även vattenståndsmärken med angivet årtal samt vissa stenrösen/rösningar. Det fåtal vattenståndsmärken som utgörs av inslagna dubbar hör också till denna lämningstyp. Avser även t.ex. ordensmärke, ringarsten, gårdssten. De äldsta bevarade är i regel från 1500- och 1600-talen.
Runstenarna sattes upp mestadels under bronsåldern, vikingatid, äldre järnålder.

Andra sakord: Minnesinskrift annan, Minneskors, Minnesmärke annat, Minnessten, Ristning annan,
Runsten: Omfattar bilder i fast häll, på rest sten eller block.

Anmärkning: Minnesstenar sätts upp av olika instanser, vanligast är nog statligt och kommunalt uppsatta stenar. Men även privatpersoner och föreningar sätter upp minnesstenar för att komma ihåg olika händelser som har påverkat människorna på ett eller annat sätt.
Vikingatida runristningar är ofta minnesinskrifter, vanligen efter döda anförvanter.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Minnessten

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.