Industrilämning – Allmänt

Faktablad

 

Definition: Lämning efter mindre tillverknings- och/eller produktionsanläggning.

image001  kvarnhjul
Foto från Stenslanda sågverk, söder om Växjö.       Kvarnhjul, norr om Lysteryd, Furuby socken.
Foto 2005 © Björn Möller                                   Foto 2005 © Björn Möller

En mindre vanlig form av dammvall är en stenvall som ibland hittas i sjöar, där man t ex forslat stockar så att de inte förvirrar sig ut i själva sjön. I sjön Stråken, utanför Lidnäs finns några sådana. Här är en på lite håll.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto 2009 © Björn Möller

Kommentar:
Omfattar olika husgrunder, avfallshögar, gropar, bryggor, ungsrester m.m. Avser lämningar som inte omfattas av andra lämningstyper, t ex Kemisk industri, Livsmedelsindustri, Stenindustri, Textilindustri. Jfr även Dammvall, Dike/Ränna, Glasindustri, Kalkugn, Kolningsanläggning, Kraftindustri, Pappersindustri, Tegelindustri, Träindustri.

Sågar och kvarnar som påträffas i skogsmarken är oftast mindre anläggningar, mestadels byggda för traktens husbehov eller t o m endast en gårds behov. Dessa ligger utmed eller i en mindre å eller t o m bäck. Driften var givetvis vattenkraft, men på senare tid även ångkraft och turbiner. Vindkvarnar, vindmöllor finns knappt kvar alls. I Stenslanda finns en rest av vindmölla vid en av gårdarna på västra sidan av vägen, den syns som en förhöjning i marken till höger om uppfarten.

Stor noggrannhet bör iaktagas för att säkerställa områdets utbredning då de påverkar ägarens skötsel av marken, då de räknas som fast fornlämning. Samtidigt måste brukaren både informeras och ges möjlighet att bruka sin mark.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

Faktablad – Industriminne – allmänt

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.