Industrilämning – Trä

Faktablad

 

Definition: Rester av sågverk och annat relevant

 

Sågverk Stenslanda

Sågverk Stenslanda

Sågverk Stenslanda 2

Sågverk Stenslanda

Ett nedlagt sågverk finns i Stenslanda. Det togs ur drift under 1960-talet, maskinen såldes och man sågade av stolparna som höll taket uppe så det föll ner över sågbänkar och övrigt. Såglämningen finns väster om vägen, strax före själva Stenslanda by, ca 100 m in på vägen och väl dolt av uppväxt sly.

Foto 2005 © Björn Möller

 

kvarn PICT0595  Ingelstorp kvarn kvarn PICT0592 Ingelstorp kvarn

Resterna efter den under många år drivna kvarnen, Ingelstorp kvarn.
Här ligger den nu med alla dammvallar, fall, bostadshusgrund och annat.
Foto 2013-11-14 © Björn Möller

vattendrift t sågverk 20130904_131243

Nedlagt sågverk, som ännu inte fallit ihop. Och därmed räknas det inte som fornminne, inte heller som kulturminne.
Däremot borde det kunna användas av t ex en hembygdsförening för att visa upp hur sågning gick till och hur kraften togs, vid vissa högtidliga tillfällen.
Foto 2013-09-04 © Björn Möller

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Industrilämning – Trä

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.