Fångstgrop

Faktablad

 

Definition: Grävd fallgrop för fångst av varg, älg, räv och för ren och björn i Norrland.

vargfalla_allaryd_28

08vargfalla_Aallaryd_26

Fångtsgrop för varg, Ållaryd Jät socken, Foto2005 © Björn Möller  

vargg asa PICT0581 varggr asa vargg asa PICT0584  varggr asa

Fångtsgrop för varg, Asa, Växjö kommun.  Foto 2013 © Björn Möller  

Vargfallauppfart

008_Vargfaella i Vedersloov - Huseby
Bilden ovan visar en udda fångstgrop för södra Sverige. Den är byggd över  jord, och är  en på insidan stensatt jordkula med en öppning i taket. På utsidan leder en stig mot hålet där gillret angjordes.
Vederslöv socken. Foto2005©Birger Carlsson

 

Kommentar: Varggroparna var oftast antingen grävda med stensatt kant eller med jordkant. Därefter brukade man sätta ner störar i bottnen på gropen för att vargen skulle avlida snabbare och därefter täcktes gropen lätt med ett giller i mitten.
I Vederslöv socken har det hittats en annorlunda modell (se bild). En jordkula har byggts ovan jord, med stensatt välvd insida. Vargen gick upp på toppen av kulan där ett hål in fanns och ovanför hålet angjordes ett giller som lockade vargen som då trillade ner i hålet. Den ovan jord belägna fångstgropen krävde mera av ”jägarna” då någon var tvungen att efter själva dödandet ta sig ner i gropen genom den smala öppningen för att sedan och lyfta upp djuret.
Andra sakord: Fångstgrop, Fångstgrop varg

 

Anmärkning: När vargen härjade som mest under 1600 -1800-talet började ortsbefolkningen gräva ut fångstgropar i marken, tillräckligt djupa (2 – 4 m) så att vargen inte kunde hoppa upp ur den. Vargen dödades med störar eller andra tillhyggen medan den var kvar i gropen.

Jag kan inte påminna mig att vi egentligen hittade någon grop i Tävelsås, däremot fick vi reda på en som låg ca 200 m in i Jät socken i kanten av byn Ållaryd, se bild ovan. På en ås nära Furuby fann vi också en vacker fångstgrop, det var på tips av markägaren.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Fångstgrop

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.