Plats med tradition

Faktablad

 

Definition: Plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.

 

VidHult-Smörpundingen-PlatsMedTradition-PICT0719

VidHult-Smörpundingen-PlatsMedTradition-text-PICT0720

Klicka på bilden så bllir texten läslig.
Foton 2014 © Björn Möller

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klicka på bilden så bllir texten läslig. X 632809 och Y 142825
Foton 2009 © Björn Möller

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tjuvagrottan vid …
Foton 2009 © Björn Möller

 

Kommentar: Är bruket, traditionen, namnet etc. knutet till en naturbildning på platsen, används i stället Naturföremål/-bildning med tradition. Jfr även Offerplats, Källa med tradition.

Tidigare sakord: Plats med tradition/namn

Antikvarisk bedömning: Registreras ej som fast fornlämning – här tycks dock en ändring ägt rum.

Anmärkning: Lämningar som inte direkt skapats av människor, men som enligt folkliga traditioner varit mycket betydelsefulla är fasta fornlämningar. Det är bl a platser knutna till Dackefejden och andra drabbningar mellan svenskar och danskar. Även vilostenar och klädesstenar längs landsvägarna mot kyrkan, där man vilade sig eller bytte kläder inför kyrkobesöket hör därmed till fasta fornlämningar.

Man trodde även att träd kunde besitta olika egenskaper och hade magisk kraft. Sjuka barn/vuxna drogs genom ett hål i ett träd eller under rötterna för att trädet då skulle hela den sjuke.
Bruket att offra i vattenkällor lever kvar än i dag (2014) för att lyckan ska stå en bi. Källornas storhetstid var en från mitten av 1800-talet och en bit in på 1920-talet, man drack brunn eller badade i hälsokällor/-brunnar och det var nu även öppet för andra än noblessen.
Utanför Växjö ligger Evedal där man gjorde så. Andra kända brunnsplatser är Ramlösa (vid Helsingborg 1701-1973) och Grännaforsa vid Moheda. (Har ett svagt minne av att Grännaforsa brunn registrerades runt 1997 och därpå såldes för en summa pengar, vad han hette som gjorde detta är borta ur mitt minne.)

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Plats med tradition

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.