Båtlänning, Förtöjningsanordning, Hamnanläggning (Brygga)

I dagligt tal använder vi mestadels ordet: Brygga!
Ordet uppdragningsplats syftar till platsen där vi drar upp båtarna.

 

Båtlänning
Definition: Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar.
Kommentar: Ibland kan båtlänningen utgöras av en urgrävning i stranden. Avser även s.k. naust, lämningar efter förhistoriska båthus. De är oftast större än båtlänningarna och har legat på land.
Rekommendation: Fornlämning.
Kommentar till rekommendation: Båtlänning bedöms som fornlämning om den är uppgrundad. Båtlänning som inte är uppgrundad bedöms som övrig kulturhistorisk lämning, då uppgrundning genom landhöjning är avgörande för bedömning av ålder och övergivenhet.
Har ofta samband med fiskelägen. Avser även s.k. naust.

Förtöjningsanordning
Definition: Markfast sten eller anordning, på land eller i vatten, vid vilken båtar har förtöjts.
Kommentar: En förtöjningssten består av en obearbetad sten. Förtöjningsstenar förekommer ofta vid båtlänningar. Varpringar och moringar är en i fast berg, eller i ett grovt block, islagen ringbult med järnring. Varpringar förekommer oftast utmed svårframkomliga sund och moringar vid naturhamnar. Jfr även Flottningsanläggning.
Egenskapstyp: Typ
Egenskapsvärde: Förtöjningssten Varpring/moring Övrig
Rekommendation: Övrig kulturhistorisk lämning.
Kommentar till rekommendation: Förtöjningsanordning kan bedömas som fornlämning om den hör samman med annan fornlämning eller ingår som en del av densamma, t.ex. en båtlänning, som bedömts som fornlämning.

Hamnanläggning
Definition: Anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda fartygen.
Kommentar: Avser ensamliggande konstruktion vilken inte alltid ingår i en större hamn liksom naturligt skyddat område som använts i samband med ankring och förtöjning. Jfr
Förtöjningsanordning, Varv/slip samt Hamnområde.
Egenskapstyp: Typ
Egenskapsvärden: Brygga

 

Plats för foton

2005-02-08-SVO 0041 innaren brygga

Stenbrygga från sjön Innarens strandkant i öster.
Foto 2005 © Björn Möller.

Araby brygga 2014 04 14 PICT1218

Stenbrygga från Araby naturreservat i Växjö kommun
Foto 2014 © Björn Möller.