Brunn och Kallkälla

Faktablad

 

Definition: Grävt hål i marken för åtkomst till färskvatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger fram ur jorden.

01AllatorpBrunn  01AllatorpKallkalla
Foton på brunn (överst) och kallkälla (underst) i vinterskrud, strax söder om Allatorp, öster om vägen. Cirka 1,8 mil söder om Växjö.
Foto 2005 © Björn Möller

 

Kompletterande foton:

01-07Brunn-Kopia
Här har vi ett tydligt exempel på en vanlig brunn.
Foto 2005 © Björn Möller

brunn 20130808_094038

Brunn som den också kan se ut, även om det är sällsynt.
Foto 2013-08-08 © Björn Möller

Bökeskogen-kallkälla 5 dec 2013

Kallkälla inom Gårdsby Hemmesjö Bökeskog naturreservat, Växjö kommun
Foto 2013 © Björn Möller.

kallkälla 20130808_101518 
Kallkälla. Foto 2013-08-08 © Björn Möller

 

Kommentar: Brunnar har vanligen väggkonstruktioner av sten eller flätverk av trädgrenar för att förhindra att brunnen slammar igen eller rasar samman. Brunnar påträffas bl.a. vid torplämningar.

Naturliga kallkällor har ibland fördjupats, rensats eller förstärkts vid kanten. Kallkällor påträffas bl.a. vid viste, boplats, bebyggelse och där djur brukar beta. Dessutom finns kallkällor med källkult tradition. Likaså finns det källor som har fått ett namn av ortsbefolkningen, vid registreringar skall detta namn anges.

Anmärkning: De brunnar som finns ute i markerna har inte nödvändigtsvis några lock och de är sällan övertäckta! Däremot kan de var fyllda helt eller delvis med sten, jord och i värsta fall bara förrädiskt vatten. Likaså händer det att de är utmärkta med anslag eller rep/tråd runt hålet för att hindra att djur/människor att gå ner sig.
Kallkällor däremot är till sin natur mer grunda så där föreligger ingen större fara för djuren. Det värsta exemplet på brunn var den som låg mitt på en gångstig, utefter åkerkanten vid Allatorp. Djupet var ca 1 m och demensionen ca 50 cm dvs lagom stort för ett trallande ouppmärksamt barn. Markägaren ombads omedelbart åtgärda brunnen, men blev det gjort?

Ett annat exempel på märkning av brunn är att en stör eller mindre stam sätts ner i brunnen för det ändamålet. En sådan brunn var undertecknad på jakt efter. När brunnen hittades så låg stören i brunnen rätt så förruttnad och ägaren hade då levt i tron att brunnen var tydligt utmärkt.

Läge: Brunn x/y = , Kallkälla x/y = , ”Dold brunn” (Humlekull) 29 m väster om väg x/y =.

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

 

OBS: Tänk på att det vid numera försvunna torpställen förekommer minst en brunn. Dessa brunnar är allt för ofta inte övertäckta med t.ex. betonglock. Så länge brunnen ligger öppen är den en stor risk för både djur och människor.

 

Faktablad – Brunn och Kallkälla

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.