Järnväg

Faktablad

 

Definition: Rester efter järnvägsbyggnader, perronger, spår, vagnrester o dyl Järnväg (och sådant som hör till)

Foton kommer dels över kartbild (objekt 7 och 278) Bilder från Attsjö – Åryd Järnväg som var verksam mellan 1907-1930. Dels är hela bansträckningen inmätt från lastområdet öster om Attsjö samhälle och ända ner till sjökanten utanför Furuby. Vid lastområdet finns rester av lokstallet och vagnstall. Platsen är skyltad; Lokstallet. Själva järnvägsspåret är borttagen medan banvallen är kvar, den används delvis numera som skogsbilväg och vanlig väg.

Foto kommer Ytterligare en järnväg finns drygt 1 km norr om Attsjö (objekt 244). Denna järnväg kom dock aldrig att slutföras. Den syns tydligt där den går i rätt nord-sydlig riktning under några km för att sedan svänga av ner mot vägen. Sträckningen kom istället att användas som skogsbilväg.  

Foto kommer Alstermo var en hållplats för järnvägen mellan Oskarshamn och Värnamo ev Växjö, m fl platser. Banvallen syns tydligast nära Alstermo idrottsplats där den går genom ett nyligen uppvuxet lövskogsparti. Ifall man ställer sig vid containrarna bakom Ica och ser mot idrottsplatsen så syns järnvägsbanken som en lätt förhöjning över övrig mark i nämnd riktning. En kommunperson som jag talade med där i augusti 2014 vid arbetet med röjningen vid idrottsplatsen/banvallen uppskattade inte banvallen bakom ICA.

Råd till markägare: Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna. Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller.

Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.

Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen. Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden. Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa. Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

Faktablad – Järnväg

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.