Skärvstenshög

Faktablad

 

Definition:

Anhopning av skärvig och skörbränd sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramikfragment, ben, kol etc.).

 

skarvstenshog-image001  skarvstenshog-upptill-image002
Skärvsenshög; Furuby socken.                                   Detaljbild av skärvstenshögen till vänster
Foto 2005© Björn Möller                                            Foto 2005© Björn Möller

 

Kommentar: Förekommer framförallt i bronsåldersmiljöer. Då skärvstensresterna förekommer som flacka anhopningar på marken (som ”mattor”) eller som utspridda förekomster registreras dessa som Boplats (Skärvsten). Kokstenshög är en äldre term för skärvstenshög.

Tidigare sakord: Skärvstenshög.

Anmärkning: Vad jag vet hittades bara en Skärvstenshög under mina 28 månader i projektet och det fyndet gjorde Kristoffer Kabo. Ingen mer än han trodde att den där gräsbelupna högen var något. Men så fel vi hade och oj vad arkeologen blev glad. Det var en raritet. Och återigen bevisades det för oss att man aldrig ska ta något för givet.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Skärvstenshög

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.