Gränsmärke

Faktablad

 

Definition: Markering som utmärker gräns.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gränssten, ca 50 m N om väg 25 mellan Hjortsberga och Ryssby i  Kronobergs län.
Foto 2005 © Björn Möller.

f

Gränssten Attsjö

Gränssten, Attsjö Furuby Socken. Foto 2005© Björn Möller.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gränssten, utanför Vislanda. Foto 2005© Björn Möller.

 

Kommentar: Avser t.ex. markeringar för gränser mellan fastigheter, byar, socknar eller länder. Gränsmärken kan bl.a. bestå av enstaka stenar med eller utan postament, av större block, av rösen med eller utan mittsten och visarstenar, av gjutjärnstavlor. Ibland kan gränsmarkeringen ha inskriptioner med t.ex. kungamonogram, länsnamn, länsvapen, ägonamn, årtal.

 

Anmärkning: Många gränsstenar registreras inte i dagsläget, inte ens en registrering för framtida bruk görs. För så länge gränsstenen inte har ett namn eller en egen historia så är den helt ointressant för Riksantikvarieämbetet av den enkla anledningen att den fortfarande är i bruk. När gränsen däremot har flyttats och stenen blivit kvar så ska stenen registreras, men hur hittar man den då?

En gränssten eller annan sten som har antingen namn eller en speciell historia ska alltid registreras. Det finns t ex s.k. vilostenar vilka närmast kan liknas vid soffan bredvid busshållplatsen. Men om sådana stenar får jag skriva om vid ett annat tillfälle, de förtjänar en egen sida. Gränsstenen på bilden mellan Hjortsberga och Ryssby torde idag vara historia, då en rörledning för färskvatten har dragits där den borde ha stått, fat har vi tur å står den kvar i gränsen bara ett lite stycke från markberedningen. Jag har försökt hitta tillbaka utan karta och GPS men naturen ser helt annorlunda ut nu. Alla riktmärken är antingen borta eller förändrade. Se även text på Faktablad nr 15 och Faktablad nr 16.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sede mera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Gränsmärken

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.